ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תכג

ב"ה, כ"ז תמוז, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים

בעל מדות

וכו' מו"ה ארי' ליב שי'

שלום וברכה! נודעתי מהעתונות כי כב' הגיע ליובל שנות השבעים, והנני שולח לו ברכתי שיאריך השי"ת ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים וינצל את כשרונותיו שחונן בהם מההשגחה העליונה וכן ינצל את השפעתו במילואם, מתאים להסיסמה דאורייתא וישראל וקוב"ה כולי חד, ולא רק בדיעות בלבד אלא בהמשכה בחיים היום-יומיים.

וכמו שהכל מודים שהבורא הוא המציאות האמתית והמוחלטה ואין שייך בזה פשרות, שממה נפשך או שמאמינים שהוא ואין עוד מלבדו באמונה שלימה, או שאם האמונה אינה שלימה - אינה מענין זה לגמרי. והוא הדין בהנוגע לתורה שאין שייך בה פשרות. וכן בנוגע לעם ישראל, שאף שידוע מאמר חכמינו ז"ל ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא, אבל אין זאת אומרת שאין החטא ולא כלום ושהקב"ה עושה פשרה וותרן הוא, אלא - צריך לעשות תשובה ושב ורפא לו.

וכיון אשר משנות השבעים ואילך נכנס כבודו לשנות הגבורה, יהי רצון שיהי' כמעין המתגבר ללחום מלחמתה של תורתנו הנותנת עוז וגבורה, מבלי חת, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בכבוד ובברכה.

ו'תכג

מו"ה ארי' ליב: גלמן. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד תתסה.