ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תכד

ב"ה, כ"ז תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מכ"ג תמוז, בו כותב שהוא גיל ל' ועד עתה לא התחתן, ומציעים לו נכבדות עם בחורה אשר שם אבי' הוא כשמו, ונתעורר אצלו ספק בקשר עם המבואר בצוואת ר"י החסיד.

והנה כיון שנתאחר כל כך בנשואין, ואם המדוברת יראת ה' ותתנהג כראוי לבנות ישראל הכשרות (בדיוק שמירת טהרת המשפחה, שמירת שבת וכשרות המאכלים ומשקים בתוככי כל מצוות בני ישראל), אזי מהנכון אשר יושיב שלשה רבנים מורי הוראה, ויפסקו הדין, שיוסיפו לו שם אחר ויעלה לתורה ויחתום גם בשמו הנוסף, ומה טוב ששם הנוסף יהי' בראשונה, ואזי אין שייך זה כלל לצוואה האמורה, ובלבד שיעשו התנאים לאחרי חזקתו שלשים יום בשם החדש.

ומובן וגם פשוט אשר בכל אופן ובפרט במצבו שזקוק לברכה מיוחדת, עליו להיות חזק בקיום התורה והמצוה ככל הדרוש ולהוסיף בזה כמאמר רז"ל מעלין בקדש ועל ידי זה יתוסף בברכות השי"ת והצלחתו, ובעיקר הענין בבנין בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהינה כשרין כדין ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

29בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר30