ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תכה

ב"ה, כ"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יעקב יוסף שי' שו"ב

שלום וברכה! במענה למכתבו מכ"ג תמוז.

במ"ש אודות להגיש עוד פעם בקשה בהנוגע לבירגערשאפט, בכלל נכון הדבר, אבל ע"פ המובא בדברי רז"ל אין הזמן גרמא בתחלת ח' מנ"א כ"א ביום או לאחרי ט"ו באב.

במה שמזכיר חדש חשון, כמדומה שאין נוהגים בתוככי אנ"ש לעשות חתונה בחדש זה.

לפלא שאין מזכיר דבר ממסירת הפ"ש מכאן בתוככי אנ"ש דלונדון, והרי מדובר כ"פ וגם בכמה סיפורי חסידים, שבנסיעה כנסיעתו לכאן - צריך להשתדל ביותר שתהי' בזה גם תועלת הרבים, ובפרט שבנדון דידי' הרי אין זקוק בזה להתשדלות וליגיעה גדולה, שהרי עריכת התועדות ולבוא למסור נקודות ממה שנדבר במאמר ושיחות - אין בזה יגיעה כלל, ואדרבה משביע רצון ושל נה"ב ג"כ, שהרי סו"ס לאחרי כמה שנים שנמצאת ביחד עם נה"א אי אפשר שלא יפעול עלי' עצם השכנות. ובפרט כשכל אחד לפי מעמדו ומצבו משתדלת נפה"א שבו בהנוגע לנה"ב שבו, וביחוד בתוככי תלמידי התמימים, ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

ו'תכה

מו"ה יעקב יוסף שי': גורקאוו, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'קעב, ובהנסמן בהערות שם.