ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תכו

ב"ה, כ"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

חברי סניף צעירי אגודת חב"ד אשר בראש

העין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! בנועם קבלתי מכתבם מט"ו תמוז מבשר טוב ע"ד יסוד והקמת סניף צעירי אגודת חב"ד במחנם הט' וראשי פרקים מההתועדות שנערכה בימי י"ב וי"ג תמוז.

ויהי רצון שיבשרו גם ע"ד ההוספה בהג' עמודים דתורה עבודה וגמ"ח עליהם העולם כפשוטו והעולם קטן זה האדם עומד.

והרי מסוגלים ימים אלו דחדש הגאולה גאולת רבנו נשיאנו ראש ישראל דגופא בתר רישא אזיל אשר יגאל כאו"א מאתנו בתכ"י מכל ענינים המבלבלים הן בגשם והן ברוח ויוכלו לעובד השי"ת בשמחה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.