ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תכז

ב"ה, כ"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף מעלבורן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! מאשרים קבלת מכתביהם מט"ו וכ"ה תמוז, בם כותבים ע"ד האסיפה והשקו"ט בקשר עם המכתב שנתקבל מכאן.

והנה בודאי ראו מכתבי הכללים הכתובים למרכז צעירי אגודת חב"ד אשר בכאן לפני איזה שנים ובם עכ"פ ראשי פרקים מתפקיד צא"ח בכל מקום שהם, ופרטי פרטים בזה ה"ז תלוי בתנאי האישים ותנאי המקום, ואין לו לשליח של אדם העליון הנמצא במקום מסוים אלא מה שעיניו רואות על התפקיד שע"פ תוה"ק תורת חיים מוארת אור חסידותי.

בשאלתם במיוחד בהנוגע לאגודת בנות חב"ד, נמסר למרכז נשי ובנות חב"ד ובטח יכתבו להם תכנית עבודתן כאן.

ויהי רצון שכל ההחלטות שיקבלו תבואנה בפועל למטה מיו"ד טפחים לא רק במחשבה ודבור אלא במעשה והוא העיקר, ויחדרו לחוגים ההולכים ומתרחבים עד לחוצה ולעשות מהחוץ פנים דירת ממה"מ הקב"ה.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תכז

מכתבי הכללים: לעיל חי"א ג'תכט. וראה גם לעיל אגרת ו'רצ.