ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תכח

ב"ה, ראש חדש מנחם אב, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר בן ציון שי' המכונה ד"ר דינור

שלום וברכה! הנני בזה לאשר בתודה קבלת תדפיס מאמרו "דמותה ההיסטורית של היהדות הרוסית ובעיות החקר בה'" ששלח לי ע"י ידידנו הר"פ שי' אלטהויז בער"ח תמוז, ונתקבל בימים הקשורים בימי הגאולה יב-יג תמוז בם יצא לחרות כ"ק מו"ח אדמו"ר. וידוע עד כמה היו חייו מוקדשים ליהדות הרוסית (ועל ידה לכלל ישראל), עד שאפילו בבואו לפולין וארצה"ב הי' זה מהקוים העקריים בכל פעולותיו גם בעניני היהדות של ארצות הברית וכללות עם ישראל. השפעת כ"ק מו"ח אדמו"ר בעסקנותו בתור יחיד, שהוא הי', על פי מבטא החסידותי - הראש, ממנו נמשך "להאברים".

והמאורעות של הימים ההם בפרט - קבעו מפנים במהלך החיים הרוחניים של היהודים אשר ברוסיא וגם של כלל ישראל.

יודע אני שעל פי כמה שיטות של מרקסיזם ומדע וכו', אין גורסים אשר הפרט יכול להשפיע על הכלל באופן הקובע שנוי חשוב. אבל בתקופתנו צ הרי אין להזדעזע כשנתקלים ב"נס". ובפרט בהשייך לבנ"י - הנה כל אחד מהם הוא אוד מוצל מאש, מופת חי.

ועוד זאת - דוקא תוצאות המדע בעשיריות השנים האחרונות, הביאו

למסקנה - שאין ודאות מוחלטת בנוגע להחוקים ה"הטבעיים" שהמציאו או קבעו, אלא - אפשרות, ואשר אין לדון מן הכלל על כל פרט, היינו שהחוק מתייחס לרוב המקרים ואינו מכריח שיהי' כך בכל המקרים, ויכול להיות יוצא מן הכלל שהוא היפך הכלל. ובמאמר מוסגר, לפלא אשר דוקא באותן הארצות ששיטות המרקסיזם שולטות בהן והיתה צריכה להיות רווחת שם ההנחה הנ"ל שאין הפרט יכול להכריע את הכלל, הנה למעשה בכמה מהן פשט פולחן-היחיד במדה הכי גדולה, ועד שבארצות מסויימות שולטת רודנות היפך השכל לגמרי.

ועל דרך הצחות, בשים לב שמוסדות ועניני כ"ק מו"ח אדמו"ר קיימים עכשו בכל קצוי תבל, אין מקום כלל לומר ששקע שמשו, שהרי השמש במציאותה תמיד ורק עוברת ממקום למקום, מחצי כדור הארץ לשני, וכיון שמפעליו חיים וקיימים בכל מקום, הרי אורה מאיר ופועל תמיד.

כמדומה שאמר או כתב לי כ' כי עוסק בכתיבת היסטוריא ישראלית ובהוצאה חדשה של איזה מספריו ומאמריו. ותקותי אשר גירסא דינקותא תעמוד לו, היינו אותם החדשים שהי' בקירוב מקום לכ"ק מו"ח אדמו"ר ובמחיצת ישיבת תומכי תמימים. והרי אין לך דבר הבטל לגמרי, ועל אחת כמה וכמה ענינים הקשורים בתורתנו הנצחיית וכפי שמוארת בפנימיות באור החסידות. ובטח יהי' רישומם ניכר בספרים וחיבורים שעומדים לצאת מתחת עטו.

דרך אגב, לפלא מש"כ בעמוד 109 בחוברת הנ"ל ובהערה שם - בהנוגע למהדורות ספר התניא שהופיע ברוסיא בשמונה מהדורות וכו'. ויעוין במפתחות הנדפסים כהוספה לספר התניא הוצאת קה"ת. [נשלח לכ' בחבילה בפ"ע מההוצאה האחרונה].

בכבור ובברכה.

כדרך בני ישראל להוסיף לכל ענין ונופך מדילי', הנני מרשה לעצמי להעיר בתוכן מאמר כבודו, אף שלכאורה אין בשטח שלי, והוא:

כשמדברים ע"ד יהדות הרוסית כענין אחיד וכוללים בזה, כמו שהוא גם במאמר האמור, כל אלו השטחים שהיו תחת ממשלת רוסיא, הרי בזה לדעתי סתירה מני' ובי', כי כמה מחלקי היהדות אשר בשטח זה לא היו מאוחדים כלל וכלל, ורק שייכות מיכנית ביניהם, ז.א. שהיו ברשותה של ממשלה אחת, ומה שנוגע יותר היא הזיקה, ובכמה ענינים יותר מזיקה, ליהדות אשר במדינות אחרות. ולדוגמא היהדות שבקוקז, שעד אמצע המלחמה הראשונה היו חיי' בפני עצמה, שלא במסגרת יהדות רוסיא כלל, וכן גם יהדות פולין, שנוסף על הנ"ל הרי היו לה חיים משותפים כמעט בכל הענינים עם יהדות גליצי' ולא עם היהדות שבשאר חלקי רוסיא. ולפי הנ"ל מובן שבכמה נקודות עליהן דן כ' במאמרו, אין לכלול ולדון מן הנתונים שבחלק יהדות אחת שברוסיא על חלק יהדות אחרת כשהמדובר הוא באותם החלקים שלא היתה להם אלא שייכות מיכנית כנ"ל.

וכמובן, זאת להוסיף, אשר דוקא לאחרי התקופה אודותה דן, כוונתי לאחרי התחלת מלחמת העולם הראשונה, הוסרו כמה מהמחיצות שבין חלקי היהדות הנזכרים לעיל, על ידי הגירוש של יהדות פולין וליטא לפנים רוסיא, ומצד השני ההפסק המוחלטי בין היחסים של יהדות פולין עם יהדות גליצי', ועל דרך זה בהנוגע ליהדות קוקז, אשר דרך אגב גם בזה חלק פעיל לכ"ק מו"ח אדמו"ר וביחוד לאביו כ"ק אדמו"ר, שבתחילת מלחמה הראשונה, ובמדה גדולה יותר בגמר שלה, שלחו כמה שלוחים ליהדות קוקז והדקו קשרים עמהם בעניני דת ועל ידי זה גם בכמה ענינים כלכליים.

עוד זאת, מקום הכי מרכזי בתקופות האחרונות ליהדות רוסיא ודברי ימי ישראל בכלל, תפסה על ידי השפעתה מחוץ לגבולות רוסיא, שבזה בעיקר חלוקה היא מיהדות תושבי מרוקו, טורקיא, הונגריא וכיו"ב, משא"כ בהנוגע לחיים על אתר, או בנוסח אחר, כלפי פנים, הרי יהדות הונגריא וגליציא וכן גם יהדות מרוקו ועוד היו ברמה הכי גבוה', ובכמה נקודות אפשר יותר גבוה' מאשר יהדות רוסיא ובפרט שתחילת התקופה אודותה דן. ולכן בארבע תופעות יסוד שמבאר במאמרו שהם קבעו ליהדות זו מקומה המיוחד בחיי עמנו, צ"ע בהם וחקירה בדברי ימי חלקי היהדות הנ"ל דהונגריא, מרוקו וכו', ובטח באיזה נקודות, ואפשר גם בחלק חשוב מהם, היו בדרגא לא פחותה מאשר ברוסיא ואולי גם יותר מפותחה, ולדוגמא יסוד החיים המושרש במסורת הדורות ומגובש באורח חייו וכו', אשר אחינו הספרדים הנ"ל מצויינים בזה יותר מהאשכנזים.

ועל פי האמור, לפי ענ"ד יש להוסיף על שלשת קוי האופי של היהדות הרוסית קו עקרי ויסודי והוא ההשפעה וההתערבות בחיי עם ישראל בכל חלקי העולם, אם בכתב (בעניני דפוס), מגע אישי ע"י שלוחים, הגירה וכיו"ב.

ו'תכח

לכבוד... דינור: אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'שצו.