ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תל

ב"ה, א' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! הגיעתני שמועה מוזרה אשר מי שהוא הרים יד עליך בקשר עם עבודתך בקדש חנוך עטה"ק... וכפי שהודיעוני, הרי המרים יד, כאילו קנא קנאת הקדש וכו'.

ובודאי לא נפל רוחך עליך, כי בפנימיות הענין הרי לא עליך הרים יד (שגם אז הרי מלתו אמורה בדברי רז"ל ע"ד מהותו של המרים יד על בן ישראל), כי בנדון דידן הרי גם הרים יד עלי. ואת"ל - בעיקרו עלי ואתה אינך אלא שלוחי. וכמו שהנ"ל לא עשה עלי רושם להחליש העבודה בכלל, הרי תקותי חזקה שלא יפעול חלישות עליך בעבודתך ואדרבה עוד תוסיף אומץ והתעוררות בזה. והשי"ת יצליחך בהצלחה גדולה, ועי"ז יתוסף בכל המצטרך לך מנפש ועד בשר.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.