ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תלב

ב"ה, ג' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו תמוז.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו ולמילוי משאלות לבבו בכל אותם ענינים אודותם כותב.

ובמ"ש אודות מחשבות המפריעות בעדו להתרכז בלימוד, ידוע שמהעצות לזה הוא הלימוד מבפנים, ואפילו בעת שמע[י]ינים במחשבה וסברא יהי' הספר או הקונטרס פתוח לפניו באותו הענין, ועד"ז בהנוגע לתפלה.

ובמ"ש אודות מחשבות אודות תכלית, הרי ידוע נוסח ברכת הזן שהיא מן התורה: הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים שמזה מובן שעל ידי הוספה בהתמדה ושקידה בלימוד תורה ובקיום מצותי' בהידור, מתוסף בברכות השי"ת בזה בכלל ובזה גם בהנוגע להתסדרות טובה כשיבוא הזמן לזה, ומקרא מלא דבר הכתוב, אם בחקתי תלכו (ופירש"י והוא מהספרא, שתהיו עמלים בתורה, עמלים דוקא) ואת מצותי תשמורו גו' ונתתי וגו' - ככל הברכות האמורות בפרשה.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט.