ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תלג

ב"ה, ד' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

ועדת החינוך אשר בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! מאשרים קבלת מכתבם מכ"ו תמוז, בו כותבים ע"ד סידור המסיבות שבת, ובודאי גם בהנוגע להבנות תי' סדרו ענין זה כמובן בהדרכת נשי ובנות חב"ד תי' אשר בכפר חב"ד.

ויהי רצון שהן המסיבות לבנים והן המסיבות לבנות יצליחו להחדיר בהבנים והבנות עוד יותר ועוד יותר עניני יהדות תורה ומצותי' מוארים באור וחום חסידותי.

ואשרי חלקם של כאו"א העוסקים במלאכת שמים זו והצלחתם נוסף על הברכה והצלחה שנמשך בעניניהם הפרטים.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.