ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תלד

ב"ה, ד' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה! במענה למכתבו מכ"ח תמוז. בעת רצון יזכירו את זה שכותב אודותו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה, וכן בשאר הענינים אודותם כותב, ובנקודה הפנימית - ע"ד הצלחת הפצת המעינות חוצה, והרי זה גם מענינא דיומא, שבין המצרים שהי' אז העלם הפנימיות, שלכן נקרא הגלות בשם שינה וכמבואר בכ"מ בדא"ח (עיין ג"כ ד"ה בלילה ההוא קיץ ת"ש), הרי צריך להגביר ביותר וביותר גילוי הפנימית, פנימית תורתנו, עד שיגיעו גם חוצה ויבער את הלעו"ז וקאתי מלכא משיחא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

ו'תלד

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 290 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'שמג, ובהנסמן בהערות שם.