ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תלז

ב"ה, ה' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מיום החמישי.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ובמה שכותב אודות מצב הפרנסה הדחוק של אביו שי' בודאי יש לו כמה מכירים וידידים במקום דירתו, ויתייעץ עמהם בהנוגע: איזה ענין של פרנסה מתאים בהמצב דעתה, אלא שביחד עם זה יעשה ענינים המוסיפים בהצלחת השי"ת וברכתו, כוונתי על עצת חז"ל מלח ממון חסר, להרבות בצדקה ולחלק את הסכום לתת בפעמים רבות, ומזמנים המסוגלים הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר. וכן בכל יום גם בש"ק ויום טוב לאחרי תפלת הבקר יאמר לפחות סימן אחד מספר תהלים, ומה טוב השיעור חדשי - כמו שנחלק התהלים לימות החדש - ואם באפשרי במקומם מהנכון אשר אמו תחי תתן בכל יום, עכ"פ פסת לחם או מאכל אחר לעני הזקוק לזה, שזהו אופן של צדקה דמקרבא הנייתא ועי"ז קדמא ואתי' ברכת השי"ת ויתעלה כדברי רז"ל (תענית כג, ע"ב).

במ"ש אודות המיחוש של אביו שי' והטפול הרפואי ותוצאותיו הנה ישאל דעת רופא מומחה במקצוע, כי בשנים האחרונות כבר מצאו שהטפול יכול לנגוע בכליות ולכן מחליפים אותו ומשנים אותו.

ומאחר שהוא המביא הבקשה ומתקרב לדרך הטוב, הנה מצדו יוסיף בעניני תורה ומצות ועי"ז יתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לו ובמילוי בקשתו בהאמור ביחוד.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

מהנכון אשר יבדקו את המזוזות בבית אביו וכן את התפילין שלהם, והוא (הכותב) ישמור על אמירת תהלים שיעור חדשי, בכל יום אחר תפלת הבקר.