ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תלח

ב"ה, ו' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתב בנו... שי' הכתוב בשמו הוא, ותוכנו, אשר שידך את בנו... שליט"א, וקבל ע"ע ההוצאות הקשורות בזה, אף שהוא דבר שלמעלה מיכולתו, ושואל ע"ד עזרה בזה.

והנה מ"ש שהוא דבר למעלה מיכולתו, הרי כיון שהורה תורתנו תורת חיים, שהאב חייב להשיא את בנו אשה, והודיעה ג"כ שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, בודאי שההוצאה ע"פ תורה הקשורות בקיום חיוב זה, הוא ביכולת האדם, שאף שאפשרי שלפי שעה אינו רואה בעיני בשר יכולתו זו.

ובנקודה השני', הנה ע"פ מאמר רז"ל כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך כי הי' איש תם וישר וירא אלקים וסר מרע, שעד"ז הוא גם בהנוגע לרבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכמו ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ודייקו רז"ל בלשונם פרוטה, שבזה אין הכמות קובעת כ"א ממי באה הפרוטה, הרי מוסגרת בזה המחאה מאחת הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ובטוחים רז"ל שיקוים מאמרם האמור, שתביא פרוטה זו ברכה בהשגת האמצעים הנ"ל.

בודאי יודעי משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ו'תלח

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 512 והושלמה ע"פ צילום האגרת.