ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תמ

ב"ה, ו' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מר"ח מנחם, בו כותב ע"ד הצעת נכבדות עבור בנו...

שליט"א עם בחורה אחת... אלא שיש לה אחות מבוגרת שטרם התארסה, אבל רמזו הוריהן שבקרוב הגדולה תתארס ואז יגמרו את הדבר עם הקטנה בהצעה האמורה.

הרי כיון שענין שידוכין ה"ז בנין עדי עד, מובן שאין למהר וללחוץ על ההקדם בהנ"ל איזה ימים קודם, כי אם לקבוע איזה מועד, שעד המועד ההוא יחכו לאירוסי' של האחות הגדולה, והמועד הרי יכול להיות באיזה שבועות, כיון שבלא"ה נמצאים אנו בחדש עליו אמרו רז"ל במס' תענית (כט עמוד ב' בתחלתו) דלישתמיט באב. מכמה טעמים אין כדאי לקשר (פארבינדען) הצד השני שמוכרחים הם דוקא בההצעה, ולאידך גיסא גם מצדם לא לקשר (פארבינדען זיך) כיון שבאפשרי שבמשך שבועות אלו תהיינה עוד הצעות הראויות להתענין בהן.

לפלא שאינו מזכיר ע"ד השתתפותו בהתועדויות אנ"ש וכן בשיעורי תורה הנלמדים ברבים והעיקר מפעולותיו בהפצת המעינות שהרי זוהי מצוה שבגופו ובפרט לאלו אשר אבותיהם התעסקו בזה וזכות אבותם מסייעתם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, שהרי הטוב בענינים הפרטים - באיש ואשה

הישראלים - תלוי בהטוב דבענינים הכללים.

ו'תמ

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 571 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.