ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תמד

ב"ה, ז' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה! במענה למכתבו מר"ח מנחם עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בו מתאר איך שעסק בכו"כ ענינים ולע"ע אין התוצאות משביעות רצונו וכו'.

והתירוץ הוא בדברי עצמו, שעסק בכו"כ ענינים ובמילא מובן שאת"ל לא עסק מספיק אפילו באחד מהם, ובשנים כתקונם הרי די הי' לכל אחד עסק אחד בענינים גשמים ועד"ז בענינים רוחנים, ומובן וגם פשוט - שבתקופת שנים שאינן כתקונן בעקבתא דמשיחא וכדברי רז"ל בזה, מוכרח שאין לצמצם פעולה בא' ברוחניות ועד"ז גם בנוגע פרנסה גשמית, אבל ביחד עם זה מובן שצריך להתעסק בעיקר בענין אחד וע"ד מרז"ל אבוך במאי הוי זהיר טפי, שבעסק זה יתעסק טפי, ובשאר עסקנותו יתעסק ע"ד הרגיל או עוד פחות מזה [כוונתי רק לעורר ולעודד אחרים, שהם יתעסקו בזה כעין מקצוע שלהם, ומזמן לזמן לדרוש מאתם להוסיף אומץ בעבודתם, ולדרוש כ"פ ובסגנון חז"ל עד מאה פעמים, אבל לא לשכוח על עיקר עסקו]. ואם, עכ"פ מכאן ולהבא, יסתדר באופן האמור, בטח יראה הצלחה לא רק בעיקר העסק, אלא גם באותן הענינים שבהם הוא רק מעורר דורש ומתחיל. ויהי רצון שיהי' זה בקרוב.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

מובן שכיון שעתה המצב שהתחיל בכמה ענינים, ובמילא סומכין עליו, הרי אין כוונת האמור לעיל - שיזניח תיכף כל הענינים מלבד ענין אחד או שנים, שאז חשש גדול שיתבטלו שאר הענינים, כיון שעד עתה הורגלו שהוא הנושאם בעול. אלא שימשיך (אריינציהען) בכל ענין וענין משאר הענינים - אחד או שנים המתאימים לזה, וירעים עליהם שמוכרח הדבר שיקחו זה על שכמם, כיון שמחסר הוא מעסקנותו העיקרית על ידי העסקנות גם בענין פלוני. ויש לקוות שבמשך הזמן לא ארוך - ימצא עסקנים מסורים לכמה מאותם השטחים, ובאופן שבהם עשה עד עתה, וכנ"ל.

ו'תמד

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'סו, ובהנסמן בהערות שם.