ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תמה

ב"ה, ז' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

ברכה ושלום! עי"י ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים עוסק בצ"צ מו"ה משה זלמן שי' שניאורזון קבלתי שאלתה, והיא:

בקשר עם השינוים שחלו בשנים האחרונות, עלה בדעתה למכור את הבית אשר לה, ועי"ז תוכל לפרוע את החובות שיש לה, למסור סכום לילידי' שיחיו לשם סידורם בדירה אחרת, ומסיים שבאם לא ישאר לדירה עבורה, אינה חוששת, ומוכנה גם לכך, ושואלת דעתי בזה.

ומיוסד על מה שרואים במוחש התוצאות באם בגיל שלה צריכים לדור אצל אחרים ולהיות זקוק לעזרתם של אחרים, אפילו כשמדובר בילדים הכי מסורים אשר אף אם בתחלה הכל בסדר הנה במשך הזמן משתנה היחס, מובן שאין דעתי מסכמת לסידור הנ"ל (ואפילו את"ל שהחוב מעיק ביותר ואי אפשר לפרוע אותו כי אם ע"י מכירת הבית, מוכרח שתהי' מן המוכן דירה מתאימה בשבילה, ז.א. שלא יהי' זמן לבזבוז הממון אפילו לענין חשוב ביותר, כיון שהכסף יהי' שקוע כבר בדירה בשבילה ובאופן שתוכל לחיות חיי עצמאי, ולראות גם בטבע שאינה זקוקה לעזרת בשר ודם, וק"ל. וע"פ הנ"ל מובן - שסידור עוד יותר טוב הוא שימצאו דרך טובה יותר לפרעון החובות).

כיון שבמכתב הנ"ל מוזכר שהלואה שלה היא בריבית, בטח עשתה זה ע"פ היתר עיסקא ובא"ל ח"ו הנה עכ"פ תיכף לקבלת המכתב תתקן את זה באופן המתאים שיורה רב מורה הוראה.

ב) לבקשתה ברכה למרת... שתליט"א.

בעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה וביחוד להטבת בריאותה, ומובן וגם פשוט שעל ההורים של הנ"ל להוסיף בעניני תורה ומצוה ככל התלוי בהם, שהרי הוספה זו היא הצנור והכלי להמשכת וקבלת ברכות הרופא כל בשר ומפליא לעשות גם בהנוגע לבתם, ומובן וגם פשוט שנוגעת ומשפיעה הנהגת ההורים בעניניהם הפרטים ע"פ התוהמ"צ.

ובאופן מיוחד מובן שנוגעת עוד יותר הנהגתם הגלוי' ובענינים הנוגעים לרבים ולזכות הרבים, וכדבר משנה מי שזכה וזיכה הרבים וההיפך ר"ל. ויה"ר שתמצא אותיות המתאימות ויהיו דברי' יוצאין מן הלב ובמילא יכנסו ללב הנ"ל ויפעלו פעולתם.

מהנכון לבדוק את המזוזות בביתה שתהיינה כולן כשרות כדין וכן אשר תשמור על מנהג בנות ישראל להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר