ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תמז

ב"ה, י"א מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מז' מנ"א בו כותב ר"פ מאשר עבר עליו עד עתה, הזעזועים נפשיים והשינוים במצב רוחו וכו' ואשר בעזר השי"ת ע"י השתדלויות שונות דעתו עליו חזקה ולומד במכינת... ישיבה הק' מיסודם והנהלתם של רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובודאי למותר להדגיש שיתחזק בבטחונו בבורא עולם ומנהיגו אשר כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ומתוך מנוחה אמיתית ובשמחה וטוב לבב ילמוד בהתמדה ושקידה ויהדר בקיום המצות. ובהנוגע לסכסוכים שמזכיר, הרי הדרך הטובה לא להכנס למריבות ח"ו ובסגנון חז"ל להיות שומעין ואינם משיבין, שזוהי דרך הסלולה להמעטת חיכוכים וסכסוכים, וכנ"ל. ונקודה האמיתית כי עצם הלימוד בשמחה פורץ גדרים ומבטל העלמות והסתרים, פרטי ההנהגה בזה כמובן שתלוים בכמה פרטים ופרטי פרטים, ולכן יפרש ענינו לפרטיו לפני המגיד שיעור והמשפיע שלו והם ייעצוהו ויורוהו, ובפרט שכנראה ממכתבו עזרו לו גם בעבר ועזרתם הביאה תועלת רבה.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה ללימוד התורה בשמחה ובטוב לבב וקיום מצותי' באופן זה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר