ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תמח

ב"ה, י"ב מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה! במענה למכתבו מעש"ק שמיני במנחם, בו כותב ע"ד יום ההולדת שלו ביום י"ג מנ"א.

ויהי רצון שתהא שנת הצלחה אצלו בעבודתו בקדש הוא ביסוס והתפתחות ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אשר באירופא, שהשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה לנהל אותה, ויקוים בעבודה זו כלשון הכתוב פדה בשלום, שכל הענינים יעשו בדרכי שלום שהוא כלי המחזיק ברכתו של הקב"ה וברבים היו עמדי, שאפילו הענינים המעלימים ומסתירים, לא לבד שאין מעלימים ומסתירים, אלא עוד שהם עמדי, ומסייעים, ועיכ"ז מובן ופשוט שיתוסף בעניניו הפרטים שלו ושל ב"ב שי' וגם הם באופן הנ"ל דבשלום וברבים היו עמדי, שהרי הא בהא תליא, ובפרט בענינים הקשורים ברבותינו נשיאינו, אף שכל הנ"ל צריכים אתעדל"ת וכמבואר בלקו"ת שבוע זה, שואתחנן אל ה' וגו' ואראה את הארץ הטובה, ולא פעל כ"א ועתה ישראל שמע וגו' הרי הועילה תפלתו עכ"פ במקצת, שלא לבד בעניני תורה - לחם מן השמים, משפיעים מלמעלה באתעדל"ע, אלא שגם בענינים השייכים לתפלה ג"כ מעוררים מלמעלה בתוספת התעוררות, והרי פנימיות התורה ובפרט תורת החסידות ה"ז הממוצע והמאחד (וככל מאחד ה"ה למעלה משני הענינים הנאחדים) תורה ותפלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תמח

מו"ה ניסן: נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתלב, ובהנסמן בהערות שם.