ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תמט

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה פרץ שי'

שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מנ"א. ות"ל על הבשו"ט משחרורו של בנו הבכור שמואל שליט"א, וע"פ מרז"ל שכל שמטיבין לו הוא לאורך ימים ושנים טובות יהי רצון שבקרוב יבשר טובות גם בשאר הענינים אודותם כותב.

ובשאלתו, האם להשתדל שבנו הבכור יעתיק לאה"ק ת"ו מפולין או שישאר לע"ע בריגא בשביל להשתדל ע"ד וכו'.

הנה כיון שכאן אין ידועים פרטי המצב שם והאפשרית דהשתדלות הנחוצה להעתיק מהמדינה, ועוד זאת שהרי עלול שיחולו בזה שינוים ואי אפשר לשאול לשם שיבררו זה בשם, מטעמים המובנים הנה אין כדאי להתערב מכאן בהנ"ל. שב ואל תעשה - כאן - עדיף וישענו על בינתם של הנמצאים שם על אתר.

ת"ח על הבשו"ט מרפואתה של - ויהי רצון שגם אודותה יבשר טוב, וכן בהנוגע להענינים הכללים, כוונתי ללימודו בקדש ולהתועדות בזמנים המסוגלים. ומה שכותב שזהו עתה בזעיר אנפין, המענה ע"ד הצחות הוא, שבז"א הוא קצה אור א"ס ב"ה (תו"א ס"פ תרומה) וכוונתי לא רק לצחות בעלמא אלא גם לפנימיות הענין, שאפילו בזעיר אנפין כמ"ש בלימוד הרי יש להכניס בזה אור רב עד כדי א"ס ובמילא ישפיע זה על המשתתפים אף כי מעטים הם במספר להגדיל השפעתם בסביבתם עד שבס"ה יהי' הרבה יותר מהשפעת רבים הנוכחים בהתועדות דמיעוט אור, ומובן שהנ"ל תלוי בעיקר בהמתועד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תמט

מו"ה פרץ: מוצקין, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתעח, ובהנסמן בהערות שם.

משחרורו: מבית האסורים ברוסיה.