ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תנ

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת תלמוד תורה בית יוסף ישיבת

ליובאוויטש אשר בטרנטה

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה! מאשרים קבלת הפ"כ מס' כ"ט והקודמו. בו כותבים אודות קביעות הועדות וחילוק התפקידים בין חברי ההנהלה, ואשר הסכימו חברי הועד להקרא בשם לקבלת תפקידים האמורים.

ויהי רצון שתהי' ההתחלה בזה בשעה טובה ומוצלחה לביסוס והתפתחות המוסד הק' ולתוספת ברכה והצלחה בכל עניני המוסד בפרט ובכלל גם יחד, שזהו ג"כ הצנור והכלי לתוספת ברכה והצלחה לכל החברים גם בענינים הפרטים שלהם ולכל ב"ב שליט"א.

ואם ריש גרגותא אמרו רז"ל דמשמיא קא ממני לי' עאכו"כ מינוי המתעסק בחנוך על טהרת הקדש של בני ישראל עם קדוש.

שלכן תקותי חזקה שבהקדם האפשרי תתחיל כל ועדה במרץ הדרוש בעבודתה שלה, ובודאי תתקיים הבטחת חז"ל, אדם מקדש עצמו (אפילו) מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, ועאכו"כ כשמקדשין הרבה מלמטה שאז הקדושה וההצלחה מלמעלה מאד מאד, וכמבואר בלקו"ת במדבר לח, ג גודל המעלה דמאד מאד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.