ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תנא

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! מאשרים קבלת מכתבו מעש"ק חזון, ובעת רצון יזכירו כל אלה שכותב אודותם עוה"פ על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו.

ויהי רצון שכיון שיצאנו מן המצרים בזמן ונמצאים בערב ט"ו באב, שאז הוא יציאה מכל הספיקות בזה כסיפור רז"ל סוף תענית (בתוס' והוא מאיכ"ר), הנה תהי' זה התחלה טובה ליציאה מבין המצרים בכל המובנים הן בגשם והן ברוח.

אלא שכיון שיציאה האמורה תלוי' בהשי"ת עצת הטוב (משא"כ בין המצרים אשר מפי עליון לא תצא הרעות) הרי תשועת ה' כהרף עין, ובסגנון הידוע בשעתא חדא ורגעא חדא, ובעצם היום הזה* אפשרית הגאולה האמיתית והשלימה של היחיד והכלל.

ואת"ל הרי גאולת הכלל תלוי בגאולת היחיד ובפעולותיו בזה כמה שבידו, וכמובן מהמבואר בכ"מ ופס"ד הוא גם בתורתנו תורת חיים ותורת אמת, ובלשון הרמב"ם, צריך כל אדם שיראה כל העולם חצי זכאי וחצי חייב, עשה מצוה אחת הרי הכריע כל העולם כולו לכף זכות וגרם תשועה והצלה (הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד' בקיצור לשון בהנוגע לעניננו).

בברכה לבשו"ט.

ו'תנא

תוכן דומה נכתב לכמה.

*) כהרף עין בתקפו של יום (מכילתא).