ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תנב

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו, בו כותב סברות שונות בהנוגע להסתדרותו בעתיד הכי קרוב.

וכיון שתלוי הדבר בכמה פרטים ופרטי פרטים, הנה יפרט המצב לפרטיו לפני שלשה מידידיו במקום ויהי רצון שיתן להם השי"ת הרעיון הנכון איך לייעצו.

בכל אופן ידוע השקפתי, כשמתחילים ללמוד מקצוע ובפרט כשכבר השקיעו בזה כמה מרץ וכמה זמן ויש תקוה שיוכל לנצלו, הרי אפילו את"ל שאין זה דבר בטוח במאה אחוז, בכל זה כדאי להשלים הלימוד והטעם מובן.

תקותי שיש לו קביעות עתים וקביעות גם בנפש וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן בזה, הן בנגלה והן בחסידות ומשתתף בהפצת המעינות, שהרי הם הן הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך לאדם הן בגשם והן ברוח.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תנב

לפני שלשה מידידיו: ראה גם לעיל אגרת ו'קפח, ובהנסמן בהערות שם.

וכידוע פתגם: ראה גם לעיל אגרת ו'רג, ובהנסמן בהערות שם.