ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תנד

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

ברכה ושלום! במענה למכתבה מה' מנ"א בו כותבת, שמתחלה רצתה ללמוד בהתמדה בכדי לנצל הזמן במילואו אלא שבינתים הגיע מכתב בנוגע לתכנית הלימודים, וזה מיעט בהחשק שלה ללימודים וכו'.

ולפלא מהי השייכות דתוכן מכתבי עם מיעוט החשק, שהרי הזמן שברשות האדם צריך הוא לנצלו באופן הכי יעיל, ואלו אשר השי"ת בורא עולם ומנהיגו חננם בכשרון צריכים לנצלו במילואו, ז.א. שאותו לימוד שיכול ללמדו במשך זמן קצר, אין מקום כלל וכלל להמשיכו למשך זמן ארוך, ובודאי אשר הזמן הנשאר יוכלו לנצלו לפעולות נוספות אם בלימוד אם בהשפעה בהסביבה וכיו"ב, ומובן האמור גם מהמבואר בקונטרס ומעין, איך שאפילו בעל שכל גדול צריך להיות לימודו דוקא באופן ד"יגעת" בהתמדה ושקידה.

ולכן תקותי שתנצל זמנה וכשרונותי' כפי היכולת שניתנו לה בזה, ומעלה נוספת בדבר שזה עצמו מוסיף בהיכולת וכידוע המשל מאברים הגשמים שעל ידי שעובדים בהם ככל הדרוש מתגדלת היכולת שלהם בעתיד...

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר