ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תנו

ב"ה, ח"י מנ"א, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"מ מזקני ונכבדי אנ"ש שי'

וכו'

מוהרא"ס שליט"א

שלום וברכה! בנועם קבלתי הקונטרס הוספה לספרו "עדות לאסף", בו לקוטי אמרים למלאות חלק הרמז אשר אינו בספרו האמור.

וכבר ידוע בספרי קבלה ומובא גם בתורת החסידות (ראה קהלת יעקב מע' רמז.

שיחת חה"ש תרצ"ג, לכ"ק מו"ח אדמו"ר) אשר ד' עולמות אבי"ע מכוונים כנגד ד' חלקי התורה פרד"ס. ויש אומרים אשר חלק הרמז הוא כנגד עולם היצירה, וי"א שהוא כנגד עולם הבריאה, ויש בזה מה שאין בזה, כי עולם הבריאה הוא תחילת עולמות הנבראים ולכן רבוי אור בו, ועולם היצירה כבר יש לו צורה שהנברא יכול לתפסה, שעל ידי זה ההתאחדות עם ההשגה שלמה יותר וקרובה לפועל יותר, משא"כ בעולם הבריאה.

וכמרומז (ראה לקו"ת שה"ש מב, ד) בקרא ונעתק ע"י אנשי כנסת הגדולה: יוצר צ אור ובורא צ חושך.

ויהי רצון אשר יזכה כת"ר בתוככי כל בעלי הרמז שבהרמזים שלהם יוכלו לאחד שתי המעלות גם יחד, ובענין העקרי בהנוגע לפועל להוסיף באת האלקים ירא ובאת מצותיו שמור כי זה כל האדם.

לחביבותא דמילתא באתי בשולי הגליון באיזה ציונים ומראה מקומות בהענינים בם נגע בקונטרס האמור. ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים ירבה חיילים לאורייתא4 ולמצוותי' ויהי' זה מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת האמתית.

בכבוד ובברכה לאויוש"ט בגו"ר.

ציונים לס"א. מספר ת' בעשו וכו'. ראה תו"א וישלח (כד, ג), ובארוכה באור התורה להצ"צ פ' ח"ש ע' רל ואילך.

לס"ב. שייכות דעמלק ומצרים (פרעה אותיות העורף) - תו"א ס"פ תצוה. צ ולהעיר מב"ב (מו, ב). עמלק סימן. וכבר עמד ע"ז ביעב"ץ שם.

לס"ג. להעיר דצפור המצורע (שהוא הבדיל בין כו') בשחיטה דוקא.

לס"ד. עיין החודש הזה בס' המאמרים תרכ"ו.

ו'תנו

מוהרא"ס: נמצוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'שטו, ובהנסמן בהערות שם.