ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תנז

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה ברוך שמואל שי'

שלום וברכה! -...בשאלתו במקום סתירה בין המובא ב"היום יום" וסי' או שו"ע צ1 מובן שיש לנהוג ככתוב בהי"י, שהרי הוא בתראי.

בענין מנהג חב"ד באמירת "לשם יחוד" - ראה שער הכולל (על הסידור) פ"ו. [אבל מש"כ שם שלא נמצא מזה בפע"ח - אשתמיטתי' אשר נמצא שם בהשמטות שבסוף ח"א].

וראה ג"כ שם ש' הזמירות ספ"ה. ס' הליקוטים פ' ראה. ש' רוה"ק (יב, ב) ועוד.

ו'תנז

מו"ה ברוך שמואל שי': הישריק, עכו.