ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תנח

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

ברכה ושלום! במענה למכתבה מי"ג במנחם, בו כותבת אודות מצב בריאותה וחוות דעת הרופאים.

ובכגון דא יש לעשות כהוראת רופאים מומחים במקצוע, ע"י עכ"פ קונסיליום של שנים מהם. ומה שכותבת שתצטרך להיות במנוחה אח"ז כמה חדשים, לפלא גדול, כי ע"ד הרגיל מספיק זמן שלא בערך פחות מזה. ואולי לא תיארה במכתבה כדבעי המיחוש והטפול המוצע, ותמלא עד"ז בהזדמנות הבאה.

כן אם התאור שלה מתאים, גם לאחרי נתוח וטפול האמור - ממשיכים בחיי אישות נורמלים. וכדאי שתתייעץ עם רב מורה הוראה בהאמור.

וזכות התעסקותה, ביחד עם בעלה שי', בחינוך בני ובנות ישראל, אשר כפי הנשמע מתקרבים המחונכים-ות שלהם ע"י השפעתם לתורתנו תורת חיים ומצותי' עליהם נאמר וחי בהם, חיים מלאים וחיים של אושר, בודאי שתעמוד לה וכן לבעלה

ולילידיהם - שיחיו - בהמצטרך להם, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה. ומתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת ימשיכו בעבודה הכי נעלית דחינוך עטה"ק ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תנח

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 461.