ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תס

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה עזריאל שי'

שלום וברכה! במענה למכתבו מכ"א במנחם עם המצורף אליו, ויהי רצון שהוא וכן זוגתו תחי' זאלען זיך אריינווארפען בעבודת הקדש בעשר כחות הנפש הבהמית ופשיטא בעשר כחות הנפש דנפה"א, שבד"מ פשיטא שהגוף, לא רק שלא מבלבל אלא שעושה בשלימות, ואז בודאי תקוים הבטחת חז"ל יגעת (שזוהי דרישה וגם הבטחה, ופירוש יגעת ה"ה כפשוטו, יגעת, הארעווען, ואז) ומצאת, וכמבואר בהתועדות כאן, שלא נאמר השגת והבנת, שהרי בזה אין חידוש, אלא שהתורה מבטיחה שתהי' ההצלחה באופן של מציאה, שלכאורה אין מבינים איך זה אפשר להיות כ"כ למעלה מערך וק"ל. ויזכהו השי"ת לבשר טוב ובאופן דמוסיף והולך, והרי מתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים אשר כ"א אומר ה' אורי וישעי וגו'.

בברכה לבשו"ט.

ו'תס

מו"ה עזריאל שי': חייקין, קאפנהאגען. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתעד, ובהנסמן בהערות שם.