ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תסא

ב"ה, כ"ו מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!...כותב בתחלת מכתבו ע"ד נסיעה לכאן, ולמרות רצוני ואי הנעימות בדבר מוכרחני להודיע עוד הפעם השקפתי בזה, אשר כאו"א מאתנו מוכרח להתנהג ע"פ שולחן ערוך ובפרט ע"פ המבואר בזה בתורת החסידות, בהנ"ל מבואר אשר עניני פרנסה הם מחובת האדם לב"ב וגם לעצמו, ומבואר ג"כ שפרנסה בעולם הזה קשורה היא בעשי' וביגיעה, ומקרא מלא דבר הכתוב, וברכך ה"א בכל אשר תעשה (יעוין קונטרס ומעין מאמר כ"ג ואילך ובכ"מ) עוד מבואר בהנ"ל אשר פרעון חוב מוכרחי הוא גם מצד עצמו...

ע"פ הנ"ל מבואר בהחלט שאין שום מקום להוצאות שאפשר להמנע מהם, ומהם הוצאות נסיעה האמורה, ואפילו באם היתה רק למשך איזה ימים או שבועות, שגם זה הוא היפך הפס"ד בנגלה וחסידות בפרט, ואם באמת יש לו משלו על הכרטיסים, הרי לכל לראש יתחיל בסילוק החובות האמורים. אפשר ג"כ שיכתוב לי, שהנסיעה מוכרחת בשביל מי שהוא מהמשפחה ועניני', ועונה אני על זה טרם ישאל, שאין זה אלא "תירוץ" נוסף על שאין זה מוכרח כלל גם להמשפחה כו'.

המורם בהאמור, שבמה שכותב אלי, שלכאורה יש לפרש זה שרוצה לדעת דעתי בזה, הרי ברורה היא, שימשיך עבודתו בקדש הפצת המעינות ועניניהם וחיזוק מוסדות כ"ק מו"Jח אדמו"ר ב... ולכשיבוא הזמן שתהי' עבודה מסודרת ובהרחבה לכשירחיב היציאה מהחובות וכו' אזי יתענין בנסיעה לכאן, והלואי שיקבל דברים אלו כמו שנאמרו, ז.א. בהעדר כוונות וכו' ורק בשביל הטוב לפניו ולפני ב"ב שי' באמת, אלא שביחד עם זה נוגע זה גם לענינים הכללים, והלואי שיבשר טוב בכל האמור ובקרוב.

בברכה לבשו"ט.