ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תסג

ב"ה, ז"ך במנחם, תשי"ח

ברוקלין.

האברך שלום שי'

שלום וברכה! במענה למכתבו מכ"ה מנ"א, ותוכנו אשר נמסר להם דעתי, אשר אחר החתונה יהיו הוא וזוגתו שתליט"א במרוקה קסבלנקה, ויתעסקו שם בעבודת הק' חינוך עטה"ק ביחד עם אנ"ש שי' הנמצאים שם.

ואשרי חלקם שהשגחה העליונה העמידתם על חלק היפה, חינוך המקרב לב בנ"י לאבינו שבשמים, אשר גודל השכר אין די באר, נוסף על עיקר ותכלית השכר, שכר מצוה מצוה, ועוד זאת, אשר הנ"ל הוא מהדברים עליהם נאמר שאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב, שהרי כולל בתוכו ת"ת וגמ"ח, אשר ת"ת כנגד כולם, וגמ"ח הגדולה גם מצדקה, ה"ה עיקר עבודת ה' בעתים הללו בעקבות משיחא, והיא הדרך לדבקה בה' באמת ולהפכא חשוכא לנהורא דילה, וכסיום רבנו הזקן באגה"ק (סוף סי' ט'), יזכו לראות עין בעין בשוב ה' ציון כו'.

בברכת הצלחה בכל האמור.

נ.ב. באופן העבודה והפרטים התלוים בזה, עוד יבואו עמו בכתובים.

ו'תסג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 347 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

שלום שי': איידלמן, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תקפו, ובהנסמן בהערות שם.