ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תסד

ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל זוסמאן שי'

שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מנ"א, ויזכהו השי"ת ויצליח לבשר בשו"ט טוב האמיתי טוב לשמים וטוב לבריאות ובאופן דמוסיף והולך.

ובפרט שהרי מתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים בו כאו"א אומר בכל יום ה' אורי וישעי, יהי רצון שבעגלא דידן נזכה לקיום רמז כתוב זה, וכלשון הבחיי (הובא מכ"ק אדמו"ר הצ"צ בפירושו על התהלים שם) שעל הבטחה דבנין בית השלישי וחזרת השכינה הוא שאמר דוד המלך ה' אורי וישעי.

במ"ש בעניני סופרות וציור האותיות כפי שיטת חב"ד לא אזדמן מילתא לשמוע בזה הוראות, והרי בכגון דא העיקר הוא מסורת מסופר לסופר, פה אל פה, ויש לחפש את אלו שיש להם מסורה בזה ולחקור מהם.

בברכה לבשו"ט.

ו'תסד

מו"ה ישראל זוסמאן: דבורץ, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקצח, ובהנסמן בהערות שם.

ובפרט... אלול: קטע זה נכתב לכמה. ראה גם שתי האגרות הבאות.