ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תסה

ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו מיום א', בו כותב אודות מצב בריאות זוגתו תחי' והטפול הרפואי, ואחכה לבשו"ט מאתו, בטוב הנראה והנגלה הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים, ובבני ישראל בכלל ואנ"ש בפרט והתמימים ביחוד, הרי הא בהא תליא. שלכן פלא ופלא גדול - שאין מזכיר ע"ד הפצת היהדות ובפרט בהפצת המעינות (שיגיעו גם) חוצה, ובטח ימלא בהזדמנות הכי קרובה, וגם בזה תהיינה בשו"ט, טוב האמיתי טוב לשמים וטוב לבריות, וכדרשת רז"ל.

והרי מתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים, בו כאו"א אומר בכל יום ה' אורי וישעי וגו', ויהי רצון שבעגלא דידן נזכה לקיום רמז כתוב זה, וכלשון הבחיי (הובא מכ"ק אדמו"ר הצ"צ בפירושו על התהלים שם) שעל הבטחה דבנין בית השלישי וחזרת השכינה, הוא שאמר דוד המלך ה' אורי וישעי.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תסה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 526.