ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תסו

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים

הנהלת בתי ספר למלאכה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! מאשרים קבלת מכתביהם מתאריכים הקודמים להנ"ל.

א) ובמ"ש אודות פרטי הבנין החדש דישיבת תו"ת אשר בכפר חב"ד צ כמדומה כבר כתבתי, שעל כזה צ צריך להתייעץ על אתר עם היודעים בדבר, ולשמור על הנקודה צ שתהי' אפשריות להגדיל ולהרחיב, אף שכמובן גם בתחלת הבני' אין צריך להיות צמצום. וע"ד הצחות, הרי ידוע אשר צמצום הוא שרש הדינים. ב) במ"ש להם דרישות ע"ד שינוים בהנהלת בתי ספר למלאכה צ תענו בשמי, אשר מרכז הנהלת בתי ספר למלאכה נמצא כאן בהמזכירות שלי, ומי שרוצה לדרוש מה באיזה תוקף שיהי' צ עליו לפנות להמזכירות כאן.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש, ולבשו"ט ומפורטות מהכנה ככל הדרוש לזמן לימודים שמתחיל בעוד ימים ספורים, הכנה בעוד מועד והכנה במילואה.

והרי מתקרבים אנו לחדש אלול, הוא חדש הרחמים, בו כאו"א אומר בכל יום ה' אורי וישעי וגו'. ויהי רצון שבעגלא דידן נזכה לקיום רמז כתוב זה, ובלשון הבחיי (הובא מכ"ק אדמו"ר הצ"צ בפירושו על התהלים שם) שעל הבטחה דבנין בית השלישי וחזרת השכינה הוא שאמר דוד המלך ה' אורי וישעי.

ובברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תסו

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 493 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הבנין... בכפר חב"ד: ראה לעיל אגרת ו'ריא, ובהנסמן בהערות שם.