ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תסח

ב"ה, א' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה במנחם.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל אלו הענינים שכותב.

במ"ש אודות השכחה ל"ע ול"ע, ידועה הסגולה לזה ללמוד משניות בעל פה וכן נתינה לצדקה איזה פרוטות בימות החול קודם תפלת הבקר, וזהו סגולה לכמה ענינים ובכלל לבקשת האדם לבוראו בתפלתו, וכהודעת רז"ל יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, וכמ"ש אני בצדק אחזה פניך גו'.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, וישמור על התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר