ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תע

ב"ה, א' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה במנחם.

בעת רצון יזכירוהו וכן את אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"Vה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן מכתבו.

ומהנכון שיבקש את ראש הישיבה שלו והמשפיע שיסביר לו את הענין דהשגחה פרטית כמבואר מכ"ק אדמו"ר הבעש"ט ובארוכה בתורת חסידות חב"ד, ואיך שזהו על כל אחד ואחת מבני ישראל על פרטיהם ופרטי פרטיהם. שמזה מובן באם רק האדם עושה כלי להשגחה זו, הנה מה שלא יהי' בעבר שלו, בידו לתקן את המצב מכאן ולהבא, ובמשך הזמן גם לתקן את העבר במילואו ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, אלא שככל עניני האדם נעשים צעד אחר צעד, כן גם בזה ההטבה באה צעד אחר צעד באם רק מחליטים באמת בזה הרי בטוחים שסו"ס יתוקן הכל.

כשיראה מכתבי זה להמשפיע שלו, בטח שיסבירו הענינים ככל הדרוש, ויהי רצון שבקרוב יבשר בכל האמור.

בברכה לתלמוד תורה בהתמדה ושקידה וביראת שמים ולכתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר