ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תעא

ב"ה, יום ד' לחודש אלול, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו, שנתאחר דרך הילוכו יותר מהרגיל, בו כותב ע"ד כוונתו לשם שמים ותפלתו שלא יבוא שום תקלה על ידם, וכמו שמזכיר במכתבו כל הבא לטהר מסייעין אותו, ויש להוסיף כמו שמוסיף שם בגמרא גם "מקדשין אותו הרבה מלמעלה".

ויהי רצון שיקויים כך אצל כ' וינצל השפעתו במילואה להגדיל תורת אמת ותורה תמימה הנגלית והפנימית שנקראת בזהר הק' (ח"ג קנו, א) נשמתא דאורייתא, ולהפיצה בתוככי בני ישראל, ובפרט הילדים והנערים והצעירים, באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ובודאי גם בזה יהי' סייעתא דשמיא כמאמרי רז"ל הנ"ל וכהנה עוד רבים.

במה שכותב אודות המצב הכספי הדחוק של המסעדה כשרה אשר ברבאט, עד שעמוסה היא גם חובות, הנה בודאי ידוע גם לכ' המצב הכספי הדחוק בו נמצאים כמה ממוסדות חב"ד במדינות שונות, ואין כאן המקום להאריך בזה.

ובכל זה, לחשיבות הענין, והרי הכל הוא בהשגחה פרטית, וכת"ר כותב אלי בהאמור, הנני מסגיר בזה המחאה*, עזר עכ"פ חד-פעמי, ויהי רצון אשר נותן התורה ומצוה המצות שהוא בורא עולם ומנהיגו ירחיב גבול כל בני ישראל, והמוסדות על טהרת הקדש לכל לראש, למען יפעלו פעולתם במילואה להאיר מחשכי העולם בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה, והרי זהו גם הצנור והכלי לברכה והצלחה גם בעניני הגשם והגוף.

בכבוד ובברכה, כאמור לעיל, לנצל יכלתו להפיץ תורת אמת שקבלנוה במעמד הר סיני, וכמאמר רז"ל הידוע, אשר כל הנשמות גם העתידות לבוא היו בעת מתן תורה, ובאופן שיהי' התלמוד מביא לידי מעשה, קיום מצות תורתנו תורת חיים בפועל, וביחוד המצוה היסודית ושננתם לבניך, חנוך על טהרת הקדש.

ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

ו'תעא

*) מפני סיבה - לא מתאים אופן הנ"ל. ובהפגש כ' עם הרב מאטוסאב שליט"א - יסדר את הנ"ל.