ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תעב

ב"ה, ה' אלול, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

מר אליעזר שי' שטיינמן

שלום וברכה!

ימים אלו נתקבל ספרו "עלים מעץ החיים", ות"ח עבורו. מובן שלחביבותא דמלתא עברתי בין דפיו, ובפרט שדוקא ענינים שלכאורה אין בהם קישור פנימי ואינם מסודרים כל צרכם יש לראות באספקלריא יותר בהירה את הכותב מאשר משתקף הוא בספרים משוכללים הכתובים למטרה אחידה שמאחדת את הספר מראשו לסופו.

מתאים להוראת כ"ק מו"Jח אדמו"ר, מיסודת על פתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, בפירוש סגנון חכמינו ז"ל אנן פעלי דיממא אנן, שפעולתנו להרבות אור בעולם, בעולמנו זה, והרי זוהי הוראה לכל אחד ואחד מנשמות בני ישראל כשהן בגופים בעולמנו זה, ארשה לעצמי לעוררו, מיוסד על מה שכותב בספרו הנ"ל ע' 3: "אנו כאן החלוץ של עם ישראל... כותרת דברי ימי עמנו, תמצית סבלותיו על ארצו ואלקיו, שכל זעזוע בעברנו...

פוגע בבבת עינינו", ומתאים לההשפעה שיש לו בחוגים שונים, הנה לפלא בעיני מדוע אינו לוקח עמדה תקיפה לכל אותן התופעות המשפיעות על החיים היום-יומיים בארצנו הק' בשטח החיים הפנימיים של בני ישראל, זאת אומרת, חיי הנשמה, נשמה האלקית, שלצערנו תופעות אלו אינן פוחתות והולכות; והסכנה מתרבה על ידי זה שמכניסים הענינים לגדר של פרסטיג'ה, שלכן יהרג ואל יעבור. והרי מתאים לשורות האמורות בהנוגע לאלקי ישראל ועברו של עם ישראל, בודאי שכמה תופעות לא היו באות לפועל לולא יצר הנצחנות, שככל היצרים מעביר הוא את האדם אפילו על דעתו ולא רק על דעת קונו. והלא אין עתה הזמן שמי שהוא יוכל להסתגר בד' אמות שלו ולומר שכל מה שנעשה בחוץ אינו מענינו כיון שהוא עוסק בדברים נעלים למעלה מעשרה טפחים דעולמנו זה, ובפרט זה שרבים נשמעים לקולו ומי שיש בידו למחות וכו'.

אפשר שהביע כ' השקפתו על תופעות האמורות אלא שלא הגיעה השמועה עד"ז לכאן, ואפילו אם כן הוא, הרי זוהי הוכחה שתגובה זו אינה מספקת, כיון שהד של כמה תגובות הגיע ומגיע לכאן ובחצוצרות וקול תרועה, שלכן ברור שתגובת הגנה על צערה של השכינה היהודית, כמו שמזכיר בספרו שם, בודאי צריכה היתה להגיע, ובאופן פעיל יותר.

ועתה שנכנסנו לחודש אלול, כשנוהגים לומר פעמים בכל יום ה' אורי וישעי, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, אורי וישעי בעולם הזה אף שמעשיו קשים ורעים והרשעים גוברים בו (תניא ספ"ו), ואורי וישעי באופן אשר לא אפחד, יהי רצון שיבקע האור את החושך שבעולם וידחה אותו, והרי אפילו מעט אור דוחה הרבה מן החושך, ומיום ליום יתרבה עד אשר לילה כיום יאיר.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

בחבילה בפ"ע נשלח לו מהמופיע כאן על ידי צעירי אגודת חב"ד, שתקותי שימצא ענין בזה.

ו'תעב

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ד ע' 275 חלקה בחט"ז ע' 550 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מר... שטיינמן: אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'ט, ובהנסמן בהערות שם.