ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תעג

ב"ה, ה' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמש"כ ששמע י"א שמש"כ אני בהנוגע לאניות צ ה"ז רק בישנות ולא בהחדשות.

מובן שקודם שכתבתי ע"ד הנ"ל, ופשיטא שקודם שנתתי רשיון להדפיס מכתבי צ שהי' זה בשנת תשי"ח צ התבוננתי בהפעלת ובהנהגת האניות בזמן פרסום והדפסת המכתבים. ז.א. בשנים אלו ועד בשנת תשי"ח.

וזאת להוסיף שכפי קצב התקדמות המכוניות עתה צ קרוב לודאי שעוד כו"כ שנים תופעלנה האניות במכונות הנק' אוטומטיות, אבל באופן שרבות פעמים במשך מעל"ע תוכרחנה להתערבות בני אדם באופן דמלאכה דאורייתא. וכל האומר אחרת ה"ז צ או שאינו יודע כלל וכלל בנוגע להפעלת אניות בפועל ובהוה, או שרצונו וכוונתו להטעות את הצבור ובטעות גסה ביותרו

ו'תעג

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 407.

שמש"כ אני בהנוגע לאניות: ראה לעיל חט"ז אגרת ה'תתצח, ובהנסמן בהערות שם.