ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תעד

ב"ה, ט' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

האברך יעקב דוד שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום א' פ' תצא, בשאלתו לשרש נשמת חסידי או"ה. ז"ל של הרה"ג הרה"ח והרה"צ וכו' מוהר"ר הלל מפאריטש (בס' ליקוטי ביאורים מז, ב): נפשות עובדי כוכבים שטוב וחסד שלהם אינו בשביל לקיים רצון ה' ולא בשביל הרחמנות על רעהו כי בטבעם אכזרים המה רק לגרמייהו בלבד הוא דעבדין להתייהר כי שרש נשמתם הוא משלש קליפות הטמאות לבד חסידי אוה"ע שנלקחים מנוגה כו' כידוע.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש שמתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחומש תהלים ותניא ושומר עליהם, ועל כל פנים יעשה כן מכאן ולהבא, בל"נ.

בברת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ו'תעד

יעקב דוד: שוויצער, ספרינג וואלי.