ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תעו

ב"ה, י"ז אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

ובמ"ש אודות שקורה לו כשבא לבית של פלוני.

יש לבדוק ביותר בכשרות המאכלים אשר בבית ההוא, וכן לדייק שתהי' הנהגתו בבית זה ובעיקר עם בני הבית, כמצווה עלינו בתוה"ק, שמצוה הכללית היא קדושים תהיו כי קדוש אני, ועיין שם בפירוש הרמב"ן (ויקרא יט, ב).

לפלא שאינו מזכיר ע"ד מצבו בלימוד תורתנו הק' וקיום מצותי', ובטח ימלא עד"ז בהזדמנות הבאה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט לשנה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א