ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תעז

ב"ה, י"ז אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ירחמיאל שי'

וזוגתו מרת דבורה תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מכ"ד מנ"א וא' אלול.

ו נעם לי לקרות במכתבם ע"ד ביסוס והתפתחות עניני צעירי אגודת חב"ד ונשי חב"ד, ולכל לראש ע"ד ביסוס המוסד אהלי יוסף יצחק, ובודאי שלא יסתפקו בהנ"ל אלא שעוד יוסיפו בזה, והרי נצטוינו בזה דמעלין בקדש, וציווי תוה"ק תורת חיים הרי זה גם נתינת כח, ויהי רצון שבכל הסביבה ישפיעו בזה בדבור ועוד יותר ע"י היות דוגמא חי' בהענין.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי להם ולכל אשר להם, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

בשאלתו: א) סדר קביעות מזוזה בחו"ל צ הדר בדירה שכורה.

לא שמעתי בזה הוראה בפי'. ומנהגי וכן מענתי לשואלי בזה: לקבוע המזוזות תיכף לכניסה. וביום הל' ליטול מזוזה א' ע"מ לבודקה או להחליפה ביפה יותר, ובכל אופן קביעות זו ביום הל' ה"ה בברכה ומכוונין על כל המזוזות.

ג) סדר דיום הולדת: נהגו לאחרונה צ נתינת צדקה לפני תפלת הבוקר והמנחה, שיעור מיוחד בנגלה ובחסידות, חת"ת דהיום דוקא ביום זה (התבודדות צ כמבואר בהיום יום).

ו'תעז

מו"ה ירחמיאל: בלומנפלד, ריא. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'שסב, ובהנסמן בהערות שם.

ומנהגי: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תשטז, ובהנסמן בהערות שם.

סדר דיום הולדת: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תתקמח, ובהנסמן בהערות שם.

בהיום יום: לי"א ניסן.