ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תעט

ב"ה, ח"י אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלמה זלמן שי'

שלום וברכה! ו ובמ"ש אודות התמונות שדבר אתו, תמונות הנוגעות לדיני השו"ע מהראוי שישיג ספרו של הרב דוד פלדמן ע"ה [הוא בעל המחבר קיצור שו"ע מבואר ומצויר אשר שם נמצאים רק קצת ציורים, ויש לו ספר מיוחד לזה], שאף שככל עניני בני האדם, יש לשפרם ואפשר גם לתקנם ולהוסיף עליהם, אבל מובן שלאחרי העיון בספריו בטח ילמדו ממנו כמה ענינים, ואפשר יוכלו גם להשתמש בחלק מציוריו, כי כמדומה נדפס רק פעם אחת לפני עשיריות שנים ובאנגליא, שלכן בטח אין מעכב ענין הקאפירייטו

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ו'תעט

מו"ה שלמה זלמן: העכט, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשסה, ובהנסמן בהערות שם. חט"ו ה'תקכג.