ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תפ

ב"ה, ח"י אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מח' אלול, כתוב עבורו בבשורה הטובה, אשר הבריאות והפרנסה בסדר, ויהי רצון אשר להבא עוד יתוסף בזה, שהרי נצטוינו מעלין בקדש, ועניני איש הישראלי בידו הוא שיהיו קדושים על ידי שיהיו חייו על פי הוראת תורתנו הק' תורת חיים. ובשאלתו:

א) בהנוגע לשותפות במסחרו.

כיון שהשם יתברך הצליחו, למה יצרף עוד מי להענין, ואם העסק דורש שירחיבוהו, יש להשתדל להרחיבו בכחות עצמו, ויהי רצון שתהי' הרחבה בשעה טובה ומוצלחת ולהשתמש בהריוח שלו לענינים בריאים ושמחים ובענינים של תורה ומצות.

ב) בשאלתו במה שיש חילוקי דיעות בינו ובין זוגתו תחי'.

יש להשתדל אשר ידידיהם יסבירו לה, שאדרבה כיון שישנו איזה ענין שאינו בשלימות בהנהגת בנם שי' זהו טעם נוסף לבקש מהשי"ת שיברכם בעוד זחו"ק, ובפרט שרואים במוחש שע"י הוספה בבן ובבת הרי חלה הטבה גם בבנים הקודמים.

ג) במ"ש אודות סוחרים המתחרים אתו וכו'.

מהעצות בזה להסיח דעת מהם, וע"פ מ"ש כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, הרי סו"ס פועל היסח הדעת ממנו ומעניניו.

לפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע לאחיו שי' מתאים למה שנדברו, שישתדל להשפיע עליו בעניני תורה ומצות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.