ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תפא

ב"ה, ח"י אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מו' אלול, בו כותב מאשר זיכהו והצליחו השי"ת ללמוד בישיבת תורת אמת, מיסודה ובהנהלתה של כ"ק רבותינו נשיאינו, ויהי רצון שינצל חלקו בזה במילואו, ז.א. ללמוד בהתמדה ושקידה ולהשפיע גם על חבריו (שיכנסו לישיבה זו וילמדו באופן האמור) ובעסקנות בהפצת המעינות.

שבודאי עושה זה (לאחרי ההתייעצות עם הנהלת הישיבה וע"פ רשותם, באופן שלא לבלבל סדרי הישיבה), ותרבה בהצלחה בהאמור.

במ"ש אודות עצה לעצבות.

יעיין בספר תניא קדישא במקומות המצוינים במפתח הענינים בסופו.

ובמ"ש אודות פחדים.

מהנכון שיבדקו את התפילין שלו, וכן ילמוד בעל פה פרק מ"א בתניא קדישא מהתחלת הפרק עד לתיבת המלך בעמוד ב' ויחזור ע"ז במחשבה או גם בדבור.

ובמ"ש אודות רכוז המחשבה.

ידועה העצה בזה ללמוד מתוך הספר וכן להתפלל מתוך הסידור, וגם בשעה שלומד בעל פה או מעיין במחשבה, יהי' הספר פתוח לפניו במקום שלומד.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.