ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תפב

ב"ה, י"ט אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מי"ב אלול, בו כותב אשר אין חשק ללימוד וכו' ומבקש ברכה.

והנה כבר הודיעה תוה"ק אשר תמיד ישנו החשק לאיש הישראלי לקיים מצות השי"ת, ובפרט בתלמוד תורה שהיא כנגד כולם, אלא שהיצר הרע לוחם נגד חשק זה, וכיון שכן הוא המצב, הרי עליו להלחם ביצרו, והוא על ידי ההוספה בתורה ומצותי', ואזי יצליח בהלימוד והמעשה הבא על ידי לימוד זה, מובן שכל הוספה בענינים אלו תוסיף ברכות השי"ת עבור אביו ואמו שי' שמבקש ברכה עבורם, והדבר תלוי רק ברצונו כאמור.

בודאי שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בהאמור ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר