ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תפג

ב"ה, י"ט אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! ו לפלא גדול שאינו מזכיר דבר ע"ד פעולתו בהפצת המעינות באה"ק ת"ו, כי תקותי שלדכוותי' אין צורך ביאור ארוך במ"ש מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, שאחד הפירושים בזה שהדרך הוא כמ"ש ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ויחפץ דוקא, חפץ שהוא פנימיות הרצון, שמזה מובן שתלוי הענין בפנימיות הענינים, סתים דנשמתא וסתים דאורייתא, ובפרט בימים אלו, דאחת שאלתי וגו' בקשו פני את פניך ה' אבקש, ויהי רצון שעכ"פ עתה יתעסק בזה במרץ הדרוש ובאופן למלאות מה שלא נעשה עד עתה, והרי אוירא דארץ ישראל והתעוררות ימים אלה, מסייע.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

נ.ב.

אולי להביא הענין דהפצה באופן פעילי יותר, כדאי שיתקשר עם צעירי אגו"ח ויציע להם שמוכן הוא לבקר במקומות המתאימים וכו'.