ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תפה

ב"ה, כ' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת המוסד חנוך על טהרת הקדש "אהלי

תורה" אשר

בברוקלין נ.י. ובראשם הרה"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה

מיכאל שי'

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! בנועם נודעתי מגמר רכישת הבנין, ואשר היום עבר לרשותם. ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, מוצלחת בכל עניני המוסד, ובעיקרו צ לחנך התלמידים מתאים לרצון וכוונת רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שילך הלוך והוסיף הן בכמות והן באיכות, עד שיהי' באופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה עד לנחלה בלי מצרים, שהרי כלשון הכתוב, פי ה' דבר.

והרי ימי חדש אלול, הוא חדש הרחמים, מסוגלים הם לכל האמור, וביחוד יום הבהיר צ ושלפניו ושלאחריו צ ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות, הבעש"ט ורבנו הזקן, אשר מסרו נפשם על חינוך ילדי בני ישראל כידוע.

שהרי ההודעה עד"ז צ ודאי שהוראה היא וגם נתינת כח, לכל אלו ההולכים בעקבותיהם, ההולכים בהווה או עכ"פ ילכו מכאן ולהבא, שיצליחו בעבודה קדושה האמורה, חינוך על טהרת הקדש ע"פ תורתנו תורה תמימה, תורת הנגלה ותורת החסידות גם יחד, להקים תלמידים זרע ברך ה' אשר בצדק יאמר עליהם, ראו גידולים שגדלנו.

וגודל השכר של כל המתעסק בזה, הרי מובן מדברי כ"ק מו"ח אדמו"Rר בשם הבעש"ט, אשר אהבת הקב"ה לכל אחד ואחת מבני ישראל, גדולה עוד יותר גם מאהבת הורים זקנים לבנם יחידם הנולד להם לעת זקנותם, ובמילא מובנת הנחת רוח הנגרמת להקב"ה ע"י חינוכם הטוב כרצונו ית'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, וחותם בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה לכאו"א וב"ב שליט"א בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

מוסג"פ המחאתי פרטית, בתור השתתפותי ברכישת הבנין בשעה טובה ומוצלחת.

ו'תפה

תוכן דומה נכתב לכמה מוסדות.

מו"ה מיכאל שי': טייטלבוים.