ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תפו

ב"ה, כ' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

ברכה ושלום! במענה למכתבה מיום 8/, בו כותבת אודות מצב בריאותה ואודות מצב בריאות בעלה שי'.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת מצב בריאותם.

ומובן ופשוט שכל הוספה מצדם בעניני תורה ומצות תוסיף בברכות השי"ת בהמצטרך להם.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין של בעלה שי', וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, והיא תשמור על מנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

ובהנוגע אלי', כנראה המיחוש שלה הוא קשור במחשבות ודאגות, וכשתתחזק בבטחון בהשם יתברך ויתעלה, שהוא בורא העולם ומשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, בודאי שיקל מעלי' המיחוש עד שיעבור לגמרי, ומה טוב שתדע את המזמור כ"ג () בספר תהלים בעל פה, ואפשר להיות גם כן בהעתקה בלשון צרפת, איך שנקל יותר בעדה, ומזמן לזמן תחזור עליו, והשי"ת יצליחה.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה.

נ.ב.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש, אבל היא יכולה לכתוב גם להבא בצרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.