ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תפז

ב"ה, כ' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

מרת אלישבע תחי'

שלום וברכה! בנועם קבלתי מכתבה מט"ו אלול, בו כותבת אשר מנהלת היא גן חב"ד אשר בלוד הנכנס ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

ובעת רצון יזכירוה וכן ילדי הגן שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה מופלגה בכל עניני הגן הנקרא על שמו.

וע"פ מאמר רז"ל, שמא מילתא היא, בודאי יגן זכותו על ילדי הגן, הגננת וההנהלה בכל עניני הגן וגם בכל עניניהם הפרטים.

וגודל השכר מובן הוא מגודל הנחת רוח הנגרם עי"ז להקב"ה, וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הבעש"ט, אשר אהבת הקב"ה לכאו"א מבני ישראל, גדולה בהרבה יותר מאהבת הורים זקנים לבנם יחידם שנולד להם לעת זקנותם.

בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה לכאו"א וב"ב שליט"א.

ו'תפז

מרת אלישבע: בכר, פתח תקוה.