ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תפח

ב"ה, כ' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה! במענה למכתבו מי"ב אלול.

וכמדומה לי כבר ענו לו פעם בענין שאלתו במכתבו זה, והוא בפלוגתא הידועה שבין הרמב"ם והרמב"ן בענין עוה"ב שאין בו לא אכילה וכו', באם הכוונה לנשמה או שתהי' אז נשמה בגוף, ומסיים במכתבו בשאלה אפשר יש לפרש דברי רבנו הזקן בזה בלקו"ת שם משל.

והנה מובן שאין לפרש ככה, שהרי בפירוש כתוב שפלוגתא בזה בין רמב"ם ורמב"ן, ותורת החסידות מסכימה כדעת הרמב"ן (עיין לקו"ת צו טו, ג. דרמ"צ מצות ציצית.

ועוד).

ולשאלתו מהו הענין אז, כמה נקודות בזה, ומהן שכיון שהשתתף הגוף בעשיית המצות, פשוט שקבלת השכר שייכת אליו ג"כ, וק"ל.

בודאי מוסיף בעניני קדש בכלל כהציווי דמעלין בקדש, ובזה בקביעות עתים בתורת החסידות, והשי"ת יצליחו.

ו'תפח

מו"ה אברהם משה: גרינברג, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'קסח, ובהנסמן בהערות שם.

כבר ענו לו: ראה לעיל אגרות ו'ש. ו'שנז.