ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תצא

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מתחלת חדש אלול הוא חדש הרחמים, בו כותב חוות דעת הרופאים, בהנוגע לו ולזוגתו תחי' אשר הכל בסדר, ובכ"ז לע"ע לא נפקדו ונתברכו בפרי הבטן, ולכן כלשון מכתבו יעץ לו הפרופ' הגדול זונדק וכו' ליקח וכו'.

וכיון שנמצאים אנו בימי הרחמים רבים, וכמבואר בלקו"ת לרבנו הזקן, אשר גם בחדש אלול ישנה הארת י"ג מדות הרחמים, והמלך ממה"מ הקב"ה מקבל כ"א בספ"י, ומראה פנים שוחקות לכולם, עאכו"כ בחדש תשרי הנקרא חדש השביעי המושבע בכל טוב, עליו ועל זוגתו תחי' להתחזק בבטחונם בהשי"ת להתפלל מקרב ולב עמוק במשך ימים ושבועות אלו, למילוי משאלות לבבם לטובה, ורק באם ח"ו יעברו השבועות האלו וכו' אזי להתבונן עוה"פ בעצתו של הנ"ל, אבל כבר אמרו רבותינו נשיאינו טראכט גוט וועט זיין גוט.

ומובן שכל הוספה בעניני תורה ומצות מביאה הוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם וביתו, ועד כמה שלא יהי' המצב טוב בזה, הרי תמיד יש מקום להוסיף עוד, ובהנוגע ביחוד ובנדון דידי' עליו לקבוע לימוד בכל יום בפנימיות התורה הנקראת אילנא דחיי, ואין שם העלמות והסתרים וכו', כמבואר באגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ו, ובכל יום קודם תפלת הבקר ולפני תפלת מנחה, בימי החול כמובן, יפריש איזה פרוטות לצדקה, וכן תעשה גם זוגתו תחי' עד לסוף חדש תשרי הבע"ל (כמובן כ"ז צ"ל בלי נדר), הוא חדש המושבע בכל טוב.

ויהי רצון שהכתיבה וחתימה טובה לשנה הבע"ל, הרי לכל לראש תומשך בפועל במילוי משאלות לבבם לטובה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

נ.ב.

אכפול שענין ההפרשות לצדקה וקביעות עתים בלימוד החסידות צ"ל בלי נדר.