ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תצב

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ח

ברוקלין.

להמשתתפים בהתועדות דיום הבהיר ח"י

אלול, יום

הולדת שני המאורות, כ"ק הבעש"ט וכ"ק

רבנו הזקן,

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם רשימתם בעת ההתועדות.

ואם התועדות מסוג האמור, בכל עת ובכל זמן, פעולתה רבה וגדולה למאד, וכידוע פתגם אדמו"ר הזקן, וואס א חסידות'שר פארבריינגען קען אויפטאן קען אפילו מלאך מיכאל ניט אויפטאן, עאכו"כ כשעצומו של הזמן גורם ומוסיף.

וחייב אדם לומר בלשון רבו: ח"י אלול איז דער טאג וואס האט געבראכט און בריינגט לעבען אין אלול, ח"י אלול גיט א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי.

אשר אלול כולל כל הג' קוין וענין התשובה העולה עליהם, כמבואר בכ"מ ומהם בהקדמה לקונטרס אלול תשי"א, והרי זוהי הנקודה צ החיות והפנימיות צ של כל עבודות אלו בחדש אלול.

ויהי רצון שפעולות יום האמור תומשך בכל הענינים דמחשבה דבור ומעשה, לבושי הנשמה, וביתר שאת ויתר עז בהנשמה עצמה ועד לפנימיות הנשמה.

שהרי זוהי בקשתנו הפנימית מתחיל מחדש אלול: בקשו פני את פניך ה' אבקש.

וגודל הענין מבואר מהדרגא אלי' מגיעים על ידי עבודה האמורה, וכמ"ש בלקו"ת סוף ד"ה שובה ישראל, שעל ידה מגיעים עד לאותה הבחינה עלי' נאמר, ופני לא יראו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכאו"א עם ב"ב שליט"א.

נ.ב.

סיום הנ"ל אינו כפל בברכת השנה באופן פרטי, כי יש בזה מה שאין בזה, וכמובן משער היחוד והאמונה ריש פרק י"ב, בענין העולה על כולנה בצירוף אותיות הרבה להיות תיבה (שכל אחד מישראל יש לו אות בתורה), ובעניני עשי"ת יש ענין בפירוט ובירור כל דבר דוקא (עיין שו"ע רבנו הזקן הלכות ר"ה סי' תקפ"ב סעיף השביעי).

ו'תצב

טופס כזה נשלח לכמה קיבוצי אנ"ש.

כל הג' קוין: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תשעז, ובהנסמן בהערות שם. חט"ו ה'תשמג.

יש בזה מה שאין בזה: ראה לעיל ח"ז אגרות א'תתסז-ח. א'תתקיט.